Η EXPERTPRO με εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα.                 Η επιλογή του Τ.F.M. στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης οδηγεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στα εξοικονόμηση χρόνου στα πλαίσια ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών. Βασικός πυλώνας εκτέλεσης έργων η υγεία και η ασφάλεια των αργαζόμενων.

 

The EXPERTPRO company with specialization, know how and experience, provides an integrated system of facilities management, ensuring a high level of functionality.               The choice of T.F.M. in technical support services leads to improved efficiency, reduce operating cost and time saving in the context of a wide range of services. A basic pillar for executing projects is the good health and safety of workers.