Η EXPERTPRO  προσεγγίζει και μελετά τις ανάγκες των πελατών με ειδικευμένους Γεωπόνους και Κηποτέχνες προκειμένου να αντεπεξέλθει  στις απαιτήσεις τους. Το μοντέλο λειτουργίας εναρμονίζει τη φιλοσοφία του με τις προσδοκίες των πελατών ώστε να υπάρξει ταύτιση στις σημαντικές παραμέτρους ποιότητας αισθητικού αποτελέσματος και μείωσης λειτουργικού κόστους.

The EXPERTPRO company is approaching and studying  needs of customers with specialized Agriculturists and Gardeners in order to meet their requirements. The operating model brings its philosophy to expectations of customers to provide identification to important parameters of quality and aesthetic effects and reduce operating costs.