Η EXPERTPRO δραστηριοποιείται επιτυχώς στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από το 1999. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της.
Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εκσυγχρονίσαμε το μοντέλο ανάπτυξης και επενδύουμε σε τομείς με ευρύ πεδίο δράσης, που στο σύνολο τους αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής, με στόχο την επιχειρηματική πορεία της Εταιρίας στο Facility Management.
Στόχος & φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η μετεξέλιξη του Outsourcing από μια απλή πρακτική ανάθεσης υπηρεσιών, σε Στρατηγική Επιλογή Εξωτερίκευσης Σημαντικών Λειτουργιών.
Το Facility Management, στην σημερινή εποχή, αποτελεί σημαντική παράμετρο δημιουργίας αξίας στον κύκλο ζωής ενός έργου, είναι πυλώνας ποιότητας, εξοικονόμησης χρόνου και μείωσης λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις.
Στρατηγικό μέλημα της Εταιρείας, είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και λειτουργικών υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεως καθώς και κρίσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν απαιτήσεις στους τομείς Διαχείρισης Κινδύνων, Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Υιοθέτησε τις καλύτερες πρακτικές TOTAL FACILITIES MANAGEMENT παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, βελτίωση αποδοτικότητας, προστιθέμενη αξία, διοικητική πληροφόρηση και ανταποδοτικό όφελος, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στη στρατηγική διαχείριση του χαρτοφύλακα τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ T.F.M.

 

The EXPERTPRO company successfully operates in Providing Security Services since 1999. It is certified according to ISO for all its services.
Within the framework of a competitive businecss environment, we modernized the development model and invest in areas with a wide scope, which together constitute a comprehensive framework strategy, aimed at business development of the company in Facility Management.
Aim & philosophy Company is the evolution of Outsourcing a simple practice award services, Selection Strategic Outsourcing Significant Operations.
The Facility Management, nowadays, an important parameter value creation cycle life of a project is the quality pillar, saving time and reducing operating costs for businesses.
Strategic concern of the Company is to provide reliable and operational management services facilities and critical advisory services covering requirements in the fields Risk and Crisis Management and Business continuity.

Adopt best practices TOTAL FACILITIES MANAGEMENT providing innovation solutions, improving efficiency, added values, management information and reciprocal benefits, facilitating companies focus on strategic management of their portfolio.

 

T.F.M. SERVICES